ब्लॉग

आपण सारे “अंगुलीमाल”

“त्या अहिंसक” सारखाच आमचाही जन्म “अहिंसक” असतो. आमच्या जन्मापासून ते बोबड्या बोलापर्यंत किंवा फारफार तर 8व्या वर्षांपर्यंत खरंच आम्हीं “अहिंसक” असतो. आम्हांला जात, धर्म, संस्कृती, यांचा स्पर्श तोपर्यंत झालेला नसतो. नंतर आपल्यावर संस्कार घडविल्याने मग आम्हांला आमच्यावर “लादलेल्या स्वत्व” गवसते. लादले यासाठीच कारण आम्हीं ते स्वतः शोधलेले नसते. “त्या अहिंसक” प्रमाणेच कधीतरी आमच्यावर अन्याय झालेला […]